Privacy verklaring

Fysiotherapie Zwartsluis, gevestigd aan De Zwanebloem 41 8064HK Zwartsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fysiotherapie Zwartsluis
De Zwanebloem 41
8064HK Zwartsluis
0383868000
fyszwa@planet.nl
fysiotherapiezwartsluis.nl

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Zwartsluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Zwartsluis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Zwartsluis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid gegevens
– Burgerservicenummer (BSN), ID of paspoort nummer.
– Verzekeringsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Fysiotherapie Zwartsluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces
– Declaraties te versturen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Zwartsluis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Zwartsluis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is..

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. Daarna is er een 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Fysiotherapie Zwartsluis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Zwartsluis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Fysiotherapie Zwartsluis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de verwerking van u persoonsgegevens. Heeft u een klacht dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Mocht dit voor u niet naar tevredenheid afgehandeld worden dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.